De-Minimis subsidie omhoog vanwege crisis

De Nederlandse overheid (ministeries, provincies en gemeenten) hebben de goedkeuring van de Europese Commissie om meer staatssteun toe te kennen aan individuele bedrijven.

Tot en met 2010 kan iedere onderneming per drie jaar € 500.000 ontvangen. Dat is meer dan een verdubbeling van de de-minimis regeling (€ 200.000). Door deze uitbreiding kunnen grotere projecten, die tot nu toe afvielen omdat de gevraagde subsidie meer was dan € 200.000, gehonoreerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten binnen bestaande regelingen zoals Pieken in de Delta, Innovatieprogramma’s en de TSOM regeling voor China en India.

Kom in contact met een subsidie adviseur via www.plusprojects.nl

WBSO subsidie omhoog vanwege crisis

In verband met de huidige economische crisis heeft het kabinet voor de WBSO extra budget beschikbaar gesteld. Zowel in 2009 als in 2010 komt er 150 miljoen extra bij voor intensivering van de WBSO.

De intensivering levert een direct (extra) liquiditeitsvoordeel op voor zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen en draagt bij aan het behouden van vakmensen en kenniswerkers. 

De verhoging van het fiscale voordeel geldt met terugwerkende kracht gelden voor alle WBSO-aanvragen over 2009 die betrekking hebben op speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van werknemers. 

De verhoging van het fiscale voordeel houdt in dat:

·        ·         de bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd naar € 150.000

·        ·         het percentage van de 1e schijf wordt verhoogd naar 50 %

·        ·         het percentage van de 2e schijf wordt verhoogd naar 18 %

·        ·         het plafond wordt verhoogd van € 8 miljoen naar € 14 miljoen 

 

Voor meer informatie zie ook www.senternovem.nl/wbso

Of schakel een subsidie adviseur in via www.plusprojects.nl

 

24 miljoen subsidie voor Veiligheid kleine bedrijven

Op 1 februari 2009 is de subsidieregeling Veiligheid kleine bedrijven van start gegaan voor winkeliers en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden om criminaliteit en fraude te bestrijden. Kleine bedrijven krijgen de helft vergoed voor het laten uitvoeren van een veiligheidsscan. Als de ondernemer vervolgens de door de inspecteur aangeraden maatregelen uitvoert, wordt ook de andere helft van de kosten van de scan vergoed. Daarnaast betaalt de overheid 50% van de kosten van de aanpassingen en trainingen die noodzakelijk zijn om de veiligheid in het bedrijf te verbeteren.

Om er zeker van te zijn dat de regeling aansluit bij de wensen van ondernemers wordt de eerste maanden gestart met een pilot in de gemeenten Rotterdan, Utrecht en Deventer, bij winkels die zijn aangesloten bij branchevereniging Mitex (mode, schoenen en sport) in het hele land en bij bedrijventerreinenen en winkelgebieden met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Hoofdbedrijfschap detailhandel (HBD) en MKB-Nederland.

Extra Subsidie voor het MKB vanwege kredietcrisis

De overheid heeft een aantal subsidies aangepast om het MKB te ondersteunen tijdens de huidige krediet crisis.

WBSO
De WBSO is een toegankelijke subsidie voor grote en kleine ondernemingen. Het bestaat uit een Loonkosten korting voor R&D activiteiten. Dit jaar is het budget weer omhoog gesteld met 20 miljoen voor ICT ontwikkeling.  

BBMKB
In oktober 2008 heeft het ministerie van Economische Zaken de bestaande garantieregeling voor het MKB (de Besluit Borgstelling MKB Kredieten, de BBMKB) uitgebreid. Met de uitbreiding van deze garantieregeling krijgen nu bedrijven tot maximaal 250 werknemers extra steun in de rug. Voor starters staat EZ garant voor leningen tot 200.000 euro. Het maximale garantiebedrag per bedrijf is verhoogd naar 1,5 miljoen euro.

Exportkredietverzekering en groeifaciliteit
Naast de BBMKB zijn de exportkredietverzekeringsfaciliteit en de groeifaciliteit uitgebreid. De uitbreiding van de exportkredietverzekering houdt in dat de overheid voor markten (met name in Oost-Europa), waar geen commerciële exportkredietverzekeringen meer beschikbaar voor zijn, risico’s zal afdekken zodat handel mogelijk blijft. Om de financiering van grote transacties te ondersteunen komt er een overheidsgarantie voor uitbetaling.

 

Kijk voor informatie op www.senternovem.nl/wbso

Voor extern advies www.plusprojects.nl

Subsidie voor huiseigenaren, die hun woning duurzaam willen verwarmen

Wilt u uw huis energiezuiniger verwarmen door het installeren van een zonneboiler, warmtepomp of een installatie voor microwarmtekrachtkoppelingen?

Dan is het raadzaam om eens aandachtig te kijken naar de regeling ‘Duurzame warmte voor bestaande woningen’. Tot en met augustus 2009 kunt u bij SenterNovem (www.senternovem.nl) een subsidie-aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Subsidie wordt verleend voor het aanschaffen, installeren en in gebruik nemen van een of meer nieuwe dan wel niet eerder gebruikte technische voorzieningen in een bestaande woning.

De door de subsidieontvanger gemaakte kosten die voor indiening van de aanvraag zijn gemaakt, komen bij deze regeling wel voor subsidie in aanmerking. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dus wie het eerst komt maakt de meeste kans.

Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken voor gedetineerdenbegeleiding

In 2009 verstrekt
het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,26 miljoen voor het ondersteunen van
Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Hierbij dient
gedacht te worden aan activiteiten die dienstig zijn aan de uitvoering van het
beleid van de minister in het kader van de begeleiding van Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. Deze activiteiten betreffen het begeleiden van
en het bieden van geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in
penitentiaire inrichtingen in het buitenland met als doel minimalisering van
negatieve mentale gevolgen van detentie in het buitenland en voorbereiding op de
terugkeer in de maatschappij. De duur van de activiteiten bedraagt maximaal twee
jaar.

Aanvragers

Voor subsidie komen
uitsluitend organisaties in aanmerking die beschikken over een uitgebreid
internationaal netwerk, activiteiten in meerdere continenten verrichten en
meerdere jaren aantoonbare ervaring hebben in het verlenen van bijstand aan
Nederlandse gedetineerden in het buitenland op maatschappelijk, sociaal dan wel
geestelijk vlak.

Daarbij wordt subsidie in principe alleen verleend aan
rechtspersonen waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de
subsidieverlening en die:

§    
in staat zijn tot
een adequaat financieel beheer; en

§    
door
ervaringsdeskundigheid met betrekking tot activiteiten als waarvoor subsidie
wordt gevraagd, een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten
kunnen waarborgen.

Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de volgende soorten subsidie:

§    
activiteitensubsidie:
subsidie ten behoeve van activiteiten, gericht op vooraf omschreven
doelstellingen en resultaten;

§    
instellingssubsidie:
subsidie ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van een
instelling;

§    
subsidie lager dan €
25.000,–

Indienen

Aanvragen voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 2009 kunnen tot en met 11 december
2008 worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De hoogte van
de bijdrage wordt per geval bepaald.

Voor meer informatie kijk op www.plusprojects.nl

of bel ons op 070-3012420

Wij helpen u graag met uw subsidiezaken

Plus Projects

Plus your Business

EnergieTransitie en Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Geen weggegooid geld!

Onlangs verscheen in de Telegraaf een artikel, ‘Cramers subsidieparadijs’ genaamd, dat de draak stak met subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid. Strekking: het geld wordt aan onzinnige projecten besteed. Reden om onszelf de algemene vraag te stellen hoe zinvol ons werk is, bijvoorbeeld als het gaat om de subsidiering van energieonderzoek.

Verminderde WBSO administratielast

De al laagdrempelige WBSO regeling is nu nog aantrekkelijker voor ondernemers. Vanaf 2009 hoeven namelijk niet meer zelf de berekeningen uitgevoerd te worden voor speur- en ontwikkelingsuurloon.

Onbegrip starterslening en koopsubsidie bij banken en intermediair, starters op de woningmarkt de dupe

De overheid heeft sinds 2007 een volwassen subsidieregeling als het gaat om starters op de woningmarkt. Deze landelijke regeling heeft de toepasselijke benaming 'koopsubsidie', en de aanvragen worden uitgevoerd door SenterNovem. Een andere subsidieregeling, de zogenaamde starterslening, wordt per gemeente gevoerd door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten en het aantal deelnemende gemeentes is het afgelopen jaar gestegen van circa 140 tot bijna 200 gemeenten, landelijk een dekking van ruim 45%. Het probleem is echter dat de banken en het intermediair deze regelingen over het algemeen onvoldoende kennen en toepassen.