Categorie: "Milieu"

Regeling internationale samenwerking watersector: openstelling in maart

Op 28 maart opent een indieningsronde voor het programma partners voor water (PVW). Dit programma is gericht op samenwerkingsprojecten door consortia van Nederlandse partijen in de watersector met een buitenlandse partner. Maximaal wordt 80% van de projectkosten vergoed.

Overheden, bedrijven, en ngo's die actief zijn op het gebied van waterzuivering, kustbescherming, afwatering, openhouden van vaarwegen, en andere vormen van waterbeheer kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Buitenlandse partners in PvW-projecten komen uit opkomende markten en Midden- en Oost-Europese landen.

Prijsvraag voor schone lucht

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. Rijkswaterstaat voert het programma uit en heeft hiervoor onder meer de prijsvraag  ‘Frisse kijk op luchtkwaliteit’ uitgeschreven. Iedereen met een goed idee met maatregelen om de luchtkwaliteit langs snelwegen te verbeteren maakt kans op een bedrag van 15.000 euro.

Versoepeling aanmelding Bedrijvenregeling

Bedrijven die te maken (kunnen) krijgen met een bodemsanering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de “Bedrijvenregeling”. Daarvoor moeten ze zich nog wel dit jaar aanmelden. Aanvankelijk moest bij de aanmelding tevens een bodemonderzoek worden bijgevoegd. Bedrijven die zich voor 1 januari 2008 aanmelden krijgen nu enig uitstel wat betreft het bodemonderzoek. Dit onderzoek hoeft niet meer voor 1 januari 2008 te zijn uitgevoerd, maar bedrijven krijgen tot 1 juli 2008 de tijd het verplichte bodemonderzoek in te dienen.

Voortijdige uitputting budget milieu & technologie

Het budget voor het Subsidieprogramma Milieu en Technologie is zeer waarschijnlijk uitgeput. Aanvragers die nu nog willen indienen maken dit jaar nog maar erg weinig kans op subsidie. Aanvragen heeft dit jaar geen zin meer, omdat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst bij SenterNovem. Er is door SenterNovem inmiddels voor meer dan 10 miljoen euro aan aanvragen ontvangen. Het beschikbare budget bedraagt 4,5 miljoen euro. Op basis van ervaringen van voorgaande jaren wordt ongeveer 50% van het geclaimde bedrag toegewezen aan projecten. Dit betekent dat het beschikbare budget is overtroffen .

De indieningstermijn loopt formeel tot en met 3 oktober aanstaande. Pas als de tot nu toe ingediende aanvragen behandeld zijn kan SenterNovem precies aangeven op welke dag het budget uitgeput is. Alleen als er veel grote/dure projecten afgewezen worden, dan komen de later ingediende projecten alsnog in aanmerking voor subsidie.
Het is de bedoeling dat het Subsidieprogramma Milieu en Technologie in 2008 opnieuw wordt opengesteld. Aanvragers moeten hun projectvoorstellen dus nog enkele maanden aanhouden.

Uitvoering LIFE+ vertraagd

Na tweede lezing van het LIFE+-voorstel heeft het Europees Parlement tegen het standpunt van de Raad gestemd dat beoogt om 80% van het LIFE+-budget via de lidstaten aan milieuprojecten toe te kennen. Het EP wil dat het LIFE+ budget volledig vanuit Brussel wordt beheerd, en niet voor 80% van de lidstaten. Anders zou volgens het EP de Europese toegevoegde waarde verdwijnen als lidstaten de subsidies toekennen, en niks hen ervan weerhoudt om nationale doelstellingen na te streven.

Milieuoproep KP7 verwacht in december

Naar verwachting wordt december dit jaar de eerste oproep verwacht tot het indienen van voorstellen voor Europees milieuonderzoek in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7), zo meldt EG-Liaison.