Categorie: "Energie"

Subsidie voor huiseigenaren, die hun woning duurzaam willen verwarmen

Wilt u uw huis energiezuiniger verwarmen door het installeren van een zonneboiler, warmtepomp of een installatie voor microwarmtekrachtkoppelingen?

Dan is het raadzaam om eens aandachtig te kijken naar de regeling ‘Duurzame warmte voor bestaande woningen’. Tot en met augustus 2009 kunt u bij SenterNovem (www.senternovem.nl) een subsidie-aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten.

Subsidie wordt verleend voor het aanschaffen, installeren en in gebruik nemen van een of meer nieuwe dan wel niet eerder gebruikte technische voorzieningen in een bestaande woning.

De door de subsidieontvanger gemaakte kosten die voor indiening van de aanvraag zijn gemaakt, komen bij deze regeling wel voor subsidie in aanmerking. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst dus wie het eerst komt maakt de meeste kans.

Duurzaamheidseisen voor biomassa binnen SDE-subsidie

In de aanloop naar de volgend jaar te publiceren Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), is door de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Jansen aangenomen waarin verplichte duurzaamheidseisen voor biomassa worden gesteld. Dit betekent dat alleen geld mag worden gegeven aan biomassastroom als de biomassa aantoonbaar duurzaam is. Het doel van deze motie was dat geen biomassa gebruikt wordt die niet duurzaam is gewonnen.

Conceptadvies: SDE subsidie minder ruimhartig dan MEP

Voor de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energieopwekking (SDE) vallen de subsidiebedragen lager uit dan bij de voorganger MEP (Regeling  Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie). In de regeling wordt het subsidiebedrag bepaald op basis van de zogeheten onrendabele top. Dat is het verschil tussen de kosten en de opbrengsten van schone elektriciteitsopwekking. De vergoeding voor de onrendabele top valt lager uit en  bovendien wordt de onrendabele top achteraf berekend. Dit blijkt uit een conceptadvies van het Energieonderzoekscentrum Nederland (ECN) en energieadviesbureau Kema.

Terughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom

De subsidie voor grootschalige toepassing van biomassa voor duurzame elektriciteitsproductie zal de komende jaren beperkt blijven. Dat heeft minister Van der Hoeven van economische zaken toegezegd aan de Tweede Kamer De minister twijfelt aan de duurzaamheid van de toepassing van biomassa voor elektriciteitsopwekking.

Honderden miljoenen extra voor duurzame energie

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft honderden miljoenen extra tot haar beschikking voor het subsidiëren van duurzame energie op grond van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) die in 2008 in werking treedt. Vanaf 2012 gaat het om een jaarlijks structureel bedrag van 300 tot 350 miljoen euro. Van der Hoeven is het daarover eens geworden met minister van Financiën Bos.

 

 

Veel voorstellen voor Energielijst 2008

SenterNovem heeft voor de jaarlijkse aanpassing van de Energielijst, binnen de termijn, in totaal 64 voorstellen van het bedrijfsleven ontvangen en zes van de overheid. In de Energielijst staat vastgelegd welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bedrijven en overheden konden tot en met 7 september 2007 voorstellen indienen voor de Energielijst.  

Openstelling Energietransitie – Unieke kansen regeling

De vierde tender van de Unieke Kansen Regeling (UKR) in 2006 is gepubliceerd. Er is voor deze tender een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.Met de Unieke kansen regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken energietransitieprojecten die een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland.

Ondernemersorganisaties ontstemd over sluiting EIA en MIA

Voor de tweede keer in korte tijd zijn enkele stimuleringsregelingen die bedoeld zijn om duurzaam te investeren, abrupt beëindigd. Vorige week zijn zowel de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek per direct (12 oktober) gesloten wegens budgetuitputting door een groot aantal aanvragen. Ondernemers moeten nu twee en een halve maand wachten met energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen.

Opvolger MEP-subsidie?

Nadat de beslissing is gehandhaafd om voor de op 18 augustus jongstleden gesloten MEP-regeling geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, zijn er door de Tweede Kamer wel twee moties aangenomen voor enerzijds verbreding van de co-vergistingsregeling en anderzijds voor een nieuwe regeling voor duurzame energie.