Categorie: "Algemeen"

Startfoundation ondersteunt MKB’ers in Limburg en Brabant

Nu de crisis hard om zich heen slaat zijn ouderen, mensen met weinig opleiding of een andere arbeidsbeperking vaak het eerste slachtoffer. Als zij nu op straat komen te staan, hebben ze het extra moeilijk om weer aan werk te komen.

Als het aan maatschappelijk investeerder Start Foundation ligt, komt het helemaal niet zo ver. Zij heeft een speciale kredietregeling in het leven geroepen om bedrijven met veel ‘kwetsbare’ medewerkers door het zware weer te helpen.

Het zogenaamde crisiskrediet geeft extra financiële armslag. Aan elf MKB’ers werd tot nu toe 500.000 euro totaal verstrekt. Dat lijkt niet zo veel, maar de praktijk leert dat mét de steun van Start Foundation ook de banken bereid zijn hun kredietfaciliteiten verder op te rekken. En dat kan net de ruimte bieden om het bedrijf overeind te houden, en zo dus ook de werkgelegenheid daar veilig te stellen. Inmiddels zijn op deze manier al 550 banen gered.

Start Foundation heeft in totaal 1 miljoen euro uitgetrokken voor deze steunoperatie, die hoofdzakelijk in Brabant en Limburg wordt uitgevoerd. Kijk voor de voorwaarden op www.startfoundation.nl/crisiskrediet of bel met adviseurs Jan van Gennip of Sil de Graaf (040) 246 18 50.

€ 20 miljoen voor nieuwe generatie Fokkervliegtuigen

Demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt een Civiel Vliegtuig Ontwikkelingskrediet (BSCVO) van zo’n € 20 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van een prototype van een nieuwe generatie Fokker-vliegtuigen. Het krediet wordt beschikbaar voor NG Aircraft na goedkeuring door de Europese Commissie.

NG Aircraft is de rechtsopvolger van Rekkof Aircraft, dat de rechten kocht om Fokkertoestellen te mogen bouwen. Als het prototype aanslaat bij de markt, zou in 2015 de eerste in Nederland geassembleerde nieuwe Fokker NG uit de hangar kunnen komen. NG Aircraft is anderhalf jaar bezig met het ontwerp van de Fokker 100 NG. Het toestel moet volgens de onderneming het lichtste, zuinigste, stilste en meest groene toestel ter wereld worden in de categorie tot 120 stoelen. Het brandstofverbruik en CO2-uitstoot zullen maarliefst achttien procent lager zijn dan die van de beste concurrent. De Fokker 100 NG valt qua formaat in dezelfde categorie als de Embraer 190, de Bombardier CRJ1000 en de Sukhoi Superjet.

Nieuwe subsidieregeling cultuur: Plusregeling

De Plusregeling is de nieuwe subsidieregling van het Fonds voor Cultuurparticipatie en heeft als doel de actieve deelname aan cultuur te stimuleren door inwoners van Nederland. De regeling is gericht op diversiteit en staat open ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.

Het fonds zich op het ontwikkelen, stimuleren en sociaal en geografisch spreiden van kunstzinnige en culturele projecten door middel van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Ten eerste is subsidie beschikbaar voor projecten die in de vrije tijd en uit liefhebberij worden uitgevoerd op het gebied van kunsten, erfgoed en media. Ten tweede komen projecten in aanmerking die een cultuureducatieve doelstelling hebben door zich te richten op het kennisnemen van en actief deelnemen aan cultuur. Het gaat zowel om schoolgebonden activiteiten als openbaar toegankelijke educatieve projecten die in de vrije tijd plaatsvinden. Ook ondersteunt het fonds projecten voor ontwikkeling van bijzonder talent en zijn aanvragen welkom waarbij de Canon van Nederland als uitgangspunt wordt gebruikt. Als derde is subsidie beschikbaar voor projecten die nieuwe verbindingen leggen met volkscultuur. De wijze waarop volkscultuur een plek krijgt binnen de hedendaagse culturele context staat bij de beoordeling van het project centraal.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar uiterlijk drie maanden voor aanvang van het project, worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bij toekenning bedraagt de bijdrage 50% van de variabele projectkosten tussen de € 5000 en maximaal € 100.000.

Seminar over de WBSO en de Innovatiebox

Op dinsdag 24 november is er een seminar “Dutch innovation incentives: ‘How will the market respond?’ over twee fiscale regelingen van de Nederlandse overheid:  de WBSO en de Innovatiebox. Het seminar is bedoeld voor alle bedrijven die volop bezig zijn met innoveren en uitvinden en optimaal willen profiteren van de fiscale voordelen die dit oplevert.

Op het seminar zullen onderstaande sprekers vanuit verschillende invalshoeken de WBSO regeling en Innovatiebox nader toelichten: 

Dhr. W. Munting          fiscalist KPMG Meijburg
Dhr. P. Hovenga          adviseur WBSO SenterNovem
Dhr. M. van Iersel       fiscalist ASML Holding N.V.
Dhr. D.P. Doornbos    subsidieadviseur Plus Projects
Dhr. H. Bottema           octrooigemachtigde Nederlands Octrooibureau

Het seminar zal plaatsvinden op Slot Zeist van 15.30 – 19.00 uur. De lezingen zijn in het Engels.

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Mw. J. Deckers van Plus Projects via 070 301 2420.

Dag van de duurzaamheid 09-09-2009

Op 9 september is de dag van de duurzaamheid waarop door het land activiteiten worden georganiseerd van duurzame seminars tot een duurzaam huwelijk. Samen met deelnemers wil de organisatie Urgenda laten zien dat duurzaamheid niet alleen nodig is maar ook leuk en inspirerend.

Speciaal voor deze dag geven SenterNovem en het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf negen ondernemers de kans om een gratis individueel energiebesparingsadvies te winnen. Een van die negen bedrijven krijgt daarnaast nog eens de extra hoofdprijs: Energie Make-over van het eigen bedrijfspand. Dat betekent dat de investeringen die de ondernemer uitvoert naar aanleiding van het energieonderzoek worden vergoed tot een bedrag van maximaal tienduizend euro.

MKB ondernemers die kans willen maken op de energie make over kunnen tot 9 oktober 2009 terecht op http://www.energiemakeover.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over subsidieregelingen die duurzaamheid stimuleren zoals de Energie Investerings Aftrek (EIA).

Voor de agenda van de activiteiten op 09-09-2009 kunt u terecht op http://www.dagvandeduurzaamheid.nu. Hier kunnen ook nieuwe activiteiten worden aangemeld.

Subsidie voor het ‘wegzetten’ van personeel en onderzoekers

Kenniswerker

De interesse van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen voor de regeling Kenniswerkers ( is groot. Bedrijven kunnen via de regeling hun medewerkers maximaal anderhalf jaar gesubsidieerd detacheren bij universiteiten of andere kennisinstellingen.Voorwaarde voor de bijdrage is dat de kenniswerkers worden ingezet op terreinen van maatschappelijk belang die de Nederlandse kennispositie versterken. 

Er liggen momenteel 182 aanvragen voor in totaal 1800 onderzoekers en 170 pas afgestudeerden. In september zal besloten worden welke aanvragen gehonoreerd worden.

Deeltijd WW

Vanaf afgelopen 20 juli is de deeltijd-WW ook weer opengesteld voor bedrijven met de behoefte aan een mogelijkheid om werknemers voor wie onvoldoende werk is, te kunnen behouden voor het bedrijf. Daartoe is naast al bestaande mogelijkheden om het aantal contracturen te verminderen een nieuwe mogelijkheid voor deeltijd WW in het leven geroepen.

Vanaf nu is de regeling door minister Donner aangescherpt. Bedrijven moeten zorgvuldig van de regeling gebruik maken en er wordt extra gelet op het voorkomen van misbruik.

€ 320 miljoen extra subsidie voor Energie Investeringsaftrek

Het kabinet heeft besloten de Energie-investeringsaftrek (EIA) uit te breiden in het kader van investeringen om de economie weer vlot te trekken. Het geld is bestemd voor commerciële verhuurders en woningcorporaties om te investeren in energiebesparing van bestaande huurwoningen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease.

Het kabinet stelt € 320 miljoen beschikbaar, verdeeld over 2009 en 2010. Overigens is het budget ook bedoeld voor twee andere crisismaatregelen: de BTW-verlaging voor isolatiewerkzaamheden en subsidie op HR++-glas. Voor het energiezuiniger maken van huurwoningen is daardoor in totaal € 277,5 miljoen beschikbaar.

Voor de regeling zullen een aantal voorwaarden gaan gelden. Zo moet het energielabel na de renovatie van de woning minimaal twee stappen zijn verbeterd of minimaal op label B zitten. Per huurwoning kan maximaal € 15.000 aan investeringskosten gemeld worden.

24 miljoen subsidie voor Veiligheid kleine bedrijven

Op 1 februari 2009 is de subsidieregeling Veiligheid kleine bedrijven van start gegaan voor winkeliers en ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden om criminaliteit en fraude te bestrijden. Kleine bedrijven krijgen de helft vergoed voor het laten uitvoeren van een veiligheidsscan. Als de ondernemer vervolgens de door de inspecteur aangeraden maatregelen uitvoert, wordt ook de andere helft van de kosten van de scan vergoed. Daarnaast betaalt de overheid 50% van de kosten van de aanpassingen en trainingen die noodzakelijk zijn om de veiligheid in het bedrijf te verbeteren.

Om er zeker van te zijn dat de regeling aansluit bij de wensen van ondernemers wordt de eerste maanden gestart met een pilot in de gemeenten Rotterdan, Utrecht en Deventer, bij winkels die zijn aangesloten bij branchevereniging Mitex (mode, schoenen en sport) in het hele land en bij bedrijventerreinenen en winkelgebieden met Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van het Hoofdbedrijfschap detailhandel (HBD) en MKB-Nederland.

Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken voor gedetineerdenbegeleiding

In 2009 verstrekt
het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,26 miljoen voor het ondersteunen van
Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Hierbij dient
gedacht te worden aan activiteiten die dienstig zijn aan de uitvoering van het
beleid van de minister in het kader van de begeleiding van Nederlandse
gedetineerden in het buitenland. Deze activiteiten betreffen het begeleiden van
en het bieden van geestelijke verzorging aan Nederlandse gedetineerden in
penitentiaire inrichtingen in het buitenland met als doel minimalisering van
negatieve mentale gevolgen van detentie in het buitenland en voorbereiding op de
terugkeer in de maatschappij. De duur van de activiteiten bedraagt maximaal twee
jaar.

Aanvragers

Voor subsidie komen
uitsluitend organisaties in aanmerking die beschikken over een uitgebreid
internationaal netwerk, activiteiten in meerdere continenten verrichten en
meerdere jaren aantoonbare ervaring hebben in het verlenen van bijstand aan
Nederlandse gedetineerden in het buitenland op maatschappelijk, sociaal dan wel
geestelijk vlak.

Daarbij wordt subsidie in principe alleen verleend aan
rechtspersonen waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de
subsidieverlening en die:

§    
in staat zijn tot
een adequaat financieel beheer; en

§    
door
ervaringsdeskundigheid met betrekking tot activiteiten als waarvoor subsidie
wordt gevraagd, een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten
kunnen waarborgen.

Er wordt onderscheid
gemaakt tussen de volgende soorten subsidie:

§    
activiteitensubsidie:
subsidie ten behoeve van activiteiten, gericht op vooraf omschreven
doelstellingen en resultaten;

§    
instellingssubsidie:
subsidie ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van een
instelling;

§    
subsidie lager dan €
25.000,–

Indienen

Aanvragen voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 2009 kunnen tot en met 11 december
2008 worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De hoogte van
de bijdrage wordt per geval bepaald.

Voor meer informatie kijk op www.plusprojects.nl

of bel ons op 070-3012420

Wij helpen u graag met uw subsidiezaken

Plus Projects

Plus your Business

EnergieTransitie en Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Geen weggegooid geld!

Onlangs verscheen in de Telegraaf een artikel, ‘Cramers subsidieparadijs’ genaamd, dat de draak stak met subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid. Strekking: het geld wordt aan onzinnige projecten besteed. Reden om onszelf de algemene vraag te stellen hoe zinvol ons werk is, bijvoorbeeld als het gaat om de subsidiering van energieonderzoek.