Informatie- en brainstormbijeenkomst LIFE+

De ministeries van LNV en VROM organiseren een informatie- en brainstormbijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling LIFE+ die in 2007 van start gaat. Deze vindt plaats op 18 september in Amersfoort en op 3 oktober in Den Bosch van 13.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kon tot 10 september, maar het is raadzaam te informeren of u niet alsnog aanwezig kunt zijn via onderstaand telefoonnummer.

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld om kennis te nemen van de regeling, maar vooral ook om ideeën in te brengen over waar de regeling zich binnen de door Brussel gestelde kaders inhoudelijk (en eventuele organisatorische aandachtspunten) op zou moeten richten en op wat voor soort projecten.

LIFE+ is de nieuwe Europese subsidieregeling ter ondersteuning van de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire natuur- en milieubeleid. Het doel van LIFE+ is het financieren van de ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie van het Europees milieubeleid en -wetgeving. In feite is het programma een samenvoeging van elementen uit eerdere subsidieprogramma’s, waaronder LIFE-Milieu en LIFE-Natuur, maar ook Forest Focus, URBAN en de ondersteuning voor niet-gouvernementele organisaties. De Commissie heeft in totaal 2,1 miljard euro begroot voor de periode 2007-2013. In 2006 worden gedetailleerde documenten ontwikkeld, waarin nauwkeurig omschreven zal staan hoe LIFE+ in de praktijk werkt. Verwacht wordt, dan pas in de loop van 2007 voorstellen kunnen worden ingediend.

Thema’s

LIFE+ zal zich richten op drie onderdelen:

  • Natuur en biodiversiteit: Dit deel is vooral bedoeld voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de verdere ontwikkeling van het Natura 2000 netwerk. Het gaat hierbij met name om evalueren en monitoren van het Gemeenschappelijke natuur- en biodiversiteitsbeleid, alsmede voor het realiseren van betere milieu ‘governance’ en het beter betrekken van ‘stakeholders’.
  • Milieubeleid en governance: Onder dit subprogramma worden innovatieve beleidsbenaderingen ondersteund op het gebied van klimaatverandering, milieu en gezondheid, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afval (uitvoering 6e Milieu Actie Programma, Europees milieubeleid) voor de prioriteiten klimaatverandering, milieu en gezondheid en natuurlijke hulpbronnen en afvalstoffen).
  • Informatie en communicatie: Dit deel van LIFE+ richt zich op de verspreiding van informatie en de bewustwording van milieuproblemen, waaronder bosbranden. U moet dan denken aan informatiecampagnes, conferenties, publicaties en training.

Voor wie?

De regeling is in principe bestemd voor nationale, regionale en lokale autoriteiten, internationale organisaties, NGOs en gespecialiseerde organisaties voorzien in EU wetgeving. Het bedrag dat een lidstaat ontvangt is afhankelijk van de inwoneraantal, bevolkingsdichtheid en nog een aantal andere factoren. Nederland gaat in 2007 van start met een subsidiepot van circa 6 miljoen euro per jaar te verdelen over de periode 2007-2013.
Buiten de EU is deelname mogelijk van de EFTA-landen die lid zijn van het Europees Milieuagentschap (Liechtenstein, IJsland en Noorwegen), van kandidaatlidstaten (Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije), alsmede van landen in de West-Balkan die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, inclusief Kosovo).

Verschil LIFE+ en LIFE

Het belangrijkste verschil tussen LIFE+ en LIFE is dat in het nieuwe programma circa 80% van het budget wordt toegewezen aan de lidstaten, die projecten en maatregelen zullen financieren op basis van jaarlijkse nationale programma’s. Het jaarlijkse nationale programma wordt ontwikkeld in overleg met de Europese Commissie.

De financiering van milieuinnovatieprojecten valt niet onder LIFE+. Dit type projecten komt mogelijk in aanmerking voor financiering uit het Competitiveness and Innovation Programme (CIP).

Meer informatie over de bijeenkomst is te verkrijgen bij Nicole Kerkhof van SenterNovem, telefoon 030-2147123 of per e-mail [email protected]

Lees ook:Eerste oproep voor LIFE+ projectvoorstellen: budget 187 miljoen euro
Lees ook:Uitvoering LIFE+ vertraagd
Lees ook:Overzicht subsidies vanuit regeling maatschappelijke organisaties en milieu
Lees ook:Groningen: EUR 4.6 miljoen subsidie voor innovatieprojecten
Lees ook:Bedrijfsleven not amused over stopzetting Investeringssubsidies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.